Dagordning årsmöte #utanskyddsnät 2021

Dagordning årsmöte 2021 #utanskyddsnät

Datum: 2021-02-20 klockan 15.00
Plats: Virtuellt


1 Årsmötets öppnande
2 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för årsmötet
3 Upprop
4 Fastställande av dagordningen
5 Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
6 Behandling av föreningsstyrelsens berättelse över verksamheten
7 Behandling av föreningsstyrelsens berättelse över den ekonomiska förvaltningen
8 Behandling av revisorernas berättelse
9 Fastställande av resultat- och balansräkning
10 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående föreningsstyrelsen
11 Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift
12 Behandling av övriga förslag från föreningsstyrelsen
13 Behandling av förslag som väckts av medlemmar
14 Val av föreningsordförande på två år samt i förekommande fall sekreterare och kassör på två år
15 Val av övriga ledamöter i föreningsstyrelsen på två år
16 Val av revisorer och revisorssuppleanter på ett år
17 Val av valberedning
18 Övriga frågor
19 Årsmötets avslutande