Årsmöte 2021

Dagordning årsmöte 2021 #utanskyddsnät

Datum: 2021-02-20 klockan 15.00
Plats: Virtuellt


1 Årsmötets öppnande
2 Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för årsmötet
3 Upprop
4 Fastställande av dagordningen
5 Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
6 Behandling av föreningsstyrelsens berättelse över verksamheten
7 Behandling av föreningsstyrelsens berättelse över den ekonomiska förvaltningen
8 Behandling av revisorernas berättelse
9 Fastställande av resultat- och balansräkning
10 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående föreningsstyrelsen
11 Fastställande av verksamhetsplan, budget och medlemsavgift
12 Behandling av övriga förslag från föreningsstyrelsen
13 Behandling av förslag som väckts av medlemmar
14 Val av föreningsordförande på två år samt i förekommande fall sekreterare och kassör på två år
15 Val av övriga ledamöter i föreningsstyrelsen på två år
16 Val av revisorer och revisorssuppleanter på ett år
17 Val av valberedning
18 Övriga frågor
19 Årsmötets avslutande

Propositioner


Proposition 1

Bakgrund: Då propositioner från styrelsen skickas ut i samband med kallelse 1 månad före årsmöte, bör medlemmar kunna motionera om dessa. Vi föreslår därför att sista dag för motioner flyttas till 20 dagar före årsmötet.


Därför föreslås följande stadgeändring:  


Meningen  ”Förslag som medlem önskar ha behandlat av årsmöten skall vara föreningsstyrelsen till handa senast en månad före årsmöten. Föreningsstyrelsen skall avge yttrande över sådant förslag”.


ändras  i paragraf 3:5 som då i sin helhet lyder:


35:. ”Förslag som medlem önskar ha behandlat av årsmöten skall vara föreningsstyrelsen till handa senast 20 dagar före årsmöten. Föreningsstyrelsen skall avge yttrande över sådant förslag”.Proposition 2:

Bakgrund: För att säkra en kontinuitet i förvaltning av föreningen är det en fördel om styrelsen inom sig kan fördela arbetsuppgifter. Om en sekreterare eller kassör lämnar sitt uppdrag under mandatperioden, skapar det problem med teckningsrätter osv om dessa måste väljas av årsmöte.


Därför föreslås följande stadgeändring:  


Meningen  “Föreningsstyrelsen väljs av årsmöten och består av en föreningsordförande, en sekreterare och en kassör, var och en utsedd genom särskilt val, samt två till nio ledamöter.” i paragraf 4:2


Ändras till att lyda:


“Föreningsstyrelsen väljs av årsmöten och består av en föreningsordförande som utses genom särskilt val, samt fyra till elva ledamöter.”


Paragraf 4:2 lyder då i sin helhet.

4:2. Föreningsstyrelsen väljs av årsmöten och består av en föreningsordförande som utses genom särskilt val, samt fyra till elva ledamöter. Valperioden är två år för föreningsordföranden, samt två år för övriga av årsmöten valda ledamöter. Föreningsstyrelsen väljer inom sig övriga funktionärer samt utser inom eller utom sig firmatecknare. 

 


Proposition 3:

Bakgrund: Redan förra årsmötet beslöt att ha två revisorer. Detta bör följaktligen speglas i föreningens stadgar. Även möjlighet att ha suppleanter, vilket framgår tidigare i stadgan, bör speglas i skrivningen.


Därför föreslås följande stadgeändring:  


Meningen  “Ordinarie årsmöte utser för en tid av ett år en revisor, vilken har att avge berättelse över sin granskning. Extern revisor är befriad från kravet att vara ordinarie medlem..” i paragraf 5:1.


Ändras till att lyda:


“Ordinarie årsmöte utser för en tid av ett år en eller två revisorer, vilka har att avge berättelse över sin granskning. Årsmötet kan även välja en revisorsuppleant. Extern revisor är befriad från kravet att vara ordinarie medlem.


Paragraf 5 lyder då i sin helhet.

5 § Revisorer


5:1. Ordinarie årsmöte utser för en tid av ett år en eller två revisorer, vilka har att avge berättelse över sin granskning. Årsmötet kan även välja en revisorsuppleant. Extern revisor är befriad från kravet att vara ordinarie medlem.

5:2. Revisorerna har rätt att övervara föreningsstyrelsens sammanträden och att inkalla extra årsmöte.

Årsmöteshandlingar 2021


Årmöteshandlingar kan rekvireras via mail från och med 5 februari 2021.


Maila din förfrågan till: utanskyddsnat@gmail.com