Dagordning extra årsmöte 2024

Dagordning extra årsmöte #utanskyddsnät 2024


Datum: 2024-06-23 kl 18

Plats: Zoom


  1. Årsmötets öppnande
  2. Val av ordförande, sekreterare, protokolljusterare och rösträknare för årsmötet
  3. Upprop
  4. Fastställande av dagordningen
  5. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning
  6. Val av ledamöter i föreningsstyrelsen på två år
  7. Övriga frågor
  8. Årsmötets avslutande

ZOOM-länk:

us02web.zoom.us

Mötes-ID: 828 5647 6506
Lösenkod: 257863