Kallelse 2024

Kallelse till årsmöte 2024


När: 14 april 2024 klockan 15.00

Plats: Grindsgatan 37, Stockholm samt virtuellt på zoom, maila utanskyddsnat@gmail.com för mer info


Medlemmar har rösträtt

Medlem är du om du har betalat medlemsavgiften valfritt 10–300:-

Här hittar du mer info om hur du blir medlem.


Dagordning hittar du här.


Årsmöteshandlingar finns tillgängliga 2 veckor före årsmötet.


Anmälan kan göras här eller via mail utanskyddsnat@gmail.com.Arbetsbeskrivningar


STYRELSELEDAMOT

Att sitta i styrelsen är en unik möjlighet att vara med och förverkliga alla ideer och planer vi har. Det är en arbetande styrelse, vilket innebär att ansvarsområden fördelas på styrelsens ledamöter. Exempelvis ansvar för torgverksamhet, kassör, sociala medier, politiskt påverkansarbete eller att arrangera medlemshelger. Styrelsen får i uppdrag av medlemmarna att verkställa det som årsmötet beslutar genom verksamhetsplanen för året. Den och stadgarna är ramarna för styrelsens arbete. Du behöver inte ha suttit i styrelse innan, vi hjälps åt, men däremot är det bra om du har lust och tid för att axla ett eller flera ansvarsområden. Det ska vara 5 till 12 ledamöter i styrelsen varav en väljs till ordförande av årsmötet.


FÖRTROENDEVALD REVISOR

Revisorn är medlemmarnas ögon på styrelsen och att verksamheten utvecklas i enlighet med det vi bestämt i stadgar och verksamhetsplan. Revisorn ska kunna hjälpa medlemmar löpande att få svar på frågor om förvaltningen och ska granska styrelsens arbete inför årsmöten och avge en rapport till medlemmarna hur styrelsen skött sig. Det kan exempelvis innebära att läsa igenom styrelseprotokoll, prata med medlemmar, läsa bidragsansökningar och/eller verksamhetsplaner för att se om vi gjort ungefär som det var tänkt. Revisorn kan också närvara vid styrelsemöten och/eller andra aktiviteter för att få koll på föreningen. Revisor arbetar självständigt från styrelsen. Men det finns auktoriserad revisor (proffs) att prata med/fråga. Jätteviktigt funktion som har mest att göra strax innan årsmötet. Helst ska det vara två revisorer


VALBEREDNING

Valberedning är en nyckelposition i en förening och ytterst viktigt. Valberedningen ska känna organisationen väl och veta vilka som kan och vill ta på sig olika uppdrag och som har medlemmarnas förtroende. Att sätta ihop en styrelse med en blandning av olika kunskaper och färdigheter är avgörande för att få till ett bra arbete. Valberedningens arbete sker huvudsakligen månaderna innan ett årsmöte, men valberedningen kan också delta på styrelsemöten och aktiviteter för att lära känna föreningen och medlemmarna. Helst ska det vara 2-3 valberedare.